Strona główna Słowniczek

Słowniczek

Pomimo, iż staramy się, aby nasze artykuły były napisane jak najbardziej przystępnym językiem, na pewno natkniesz się w nich na pojęcia lub wyrazy, których znaczenie może być nie do końca jasne, zwłaszcza w przypadku pojęć prawniczych. Dlatego zamiast upraszczać niektóre z nich, prezentujemy Wam sukcesywnie uzupełniany słowniczek, zawierający słowa, których zrozumienie pozwoli Wam zarówno na efektywne przyswajanie wiedzy z wpisów na blogu, jak i na właściwe posługiwanie się prawniczą/ekonomiczną nomenklaturą w wymagających tego sytuacjach: w sądzie, pisząc odwołanie bądź reklamację, czy przedstawiając swój problem prawnikowi i w wielu innych przypadkach.

Wraz z pojawieniem się pierwszych artykułów, na tej stronie będą pojawiać się wyjaśnienia kolejnych pojęć.

  1. Czynności zwykłego zarządu – czynnością zwykłego zarządu będzie czynność polegająca na załatwianiu bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy i utrzymaniem jej w stanie niepogorszonym w ramach aktualnego jej przeznaczenia.
  2. Konto ROR – Rachunek Oszczędznościowo-Rozliczeniowy, czyli standardowe konto bankowe.
  3. Konwalidacja – uznanie czynności prawnej za ważną na skutek zaistnienia nowych okoliczności.
  4. MLM (Multi Level Marketing) – marketing wielopoziomowy, którego struktura sprzedaży opiera się na sieci sprzedawców, znajdujących się na poszczególnych szczeblach wewnętrznej hierarchii. Sprzedawca na wyższym poziomie otrzymuje prowizję od sprzedaży ze wszystkich poziomów niżej, które są częścią jego sieci sprzedażowej.
  5. Przysposobienie – adopcja, usynowienie – forma przyjęcia do rodziny osoby obcej, stwarzająca stosunek podobny do pokrewieństwa. Jest to przybranie dziecka za swoje.
  6. RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) – całkowity koszt kredytu, który ponosi kredytobiorca. Wartość przedstawiona jest jako procent kwoty kredytu w stosunku rocznym.
  7. Separacja – faktyczny lub formalny stan w małżeństwie polegający na rozkładzie pożycia małżeńskiego. Separacja faktyczna nie pociąga za sobą skutków prawnych. Separacja formalna jest instytucją prawną orzekaną przez sąd na wniosek jednego lub obojga małżonków.
  8. Ślub konkordatowy – ślub wywołujący zarówno skutki wyznaniowe, jak i prawne.
  9. Zdolność do czynności prawnych – zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań. Osoba mająca zdolność do czynności prawnych może dokonywać we własnym imieniu czynności prawnych mających na celu powstanie, zmianę lub ustanie stosunku prawnego.

Najchętniej czytane